ST Tên Giá Miêu tả
Tổng không gian ô trống túi đồ
Tổng không gian ô trống còn lại

WebShop có thể sử dụng lệnh (!mua X hoặc !mua X Y)
Trong khi đó X đó mà mã mua Y là số lượng
Ví dụ: !mua 123 mua số lượng 1 cái
Ví dụ: !mua 123 5 mua số lượng 5 cái

Dự án Định lượng Giá

Vui lòng để lại đủ không gian cho các mặt hàng bạn mua!

Thank you !
Tên:
Lệnh: !mua
Giá: Cash
Miêu tả:

Số lượng mua:
Tổng số cash: Cash / phân tích
Mua số lượng: !mua id sl

Võ thuật nhiệt huyết giúp đỡ
có cần giúp gì không ?

Top