HiepKhachVN.Com

TOP LEVEL

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
30 TuCa Đại phu 118 Tà phái 88,105 VoLamChiTon
31 HyunlH Đao khách 118 Tà phái 104,847 VoLamChiTon
32 Jerry Thương khác 118 Tà phái 152,342 VoLamChiTon
33 Julie Thương khác 118 Tà phái 86,661 VoLamChiTon
34 cave Đại phu 117 Chính phái 125,854 VoLamChiTon
35 Kaio Đao khách 117 Tà phái 126,596 VoLamChiTon
36 HanQQuanBao Đao khách 117 Tà phái 82,338 dotnhavobang
37 MinhHongClup Thích khách 117 Chính phái 77,975 Boss
38 Tiger Đao khách 117 Tà phái 54,635 dotnhavobang
39 ThangPho Đao khách 117 Tà phái 51,044 dotnhavobang
40 2six Đao khách 116 Chính phái 38,930 VoLamChiTon
41 MiTom Đại phu 116 Tà phái 50,194 dotnhavobang
42 Chang Cung thủ 116 Chính phái 186,455 VoLamChiTon
43 DaoVuong Đao khách 116 Chính phái 81,820 VoLamChiTon
44 LinhNhi22 Thương khác 116 Tà phái 111,070 Chưa vào
45 Lisa Đại phu 116 Chính phái 32,750 VoLamChiTon
46 PaPa Đao khách 116 Chính phái 30,670 VoLamChiTon
47 Booo Cung thủ 116 Tà phái 77,387 Boss
48 ThuTrang Đại phu 115 Chính phái 304,399 VoLamChiTon
49 pphuc272 Đao khách 115 Tà phái 39,615 VoLamChiTon
50 NhiepPhongz Đại phu 115 Tà phái 42,045 VoLamChiTon
51 HaHa09 Đao khách 115 Tà phái 60,002 Boss
52 zBee Đại phu 115 Tà phái 35,260 Boss
53 TieuDaoDe Đao khách 115 Chính phái 43,150 VoLamChiTon
54 TheShy Đao khách 115 Tà phái 32,544 dotnhavobang
55 Danisa Đao khách 114 Tà phái 29,355 dotnhavobang
56 Shyn Cung thủ 114 Tà phái 31,998 dotnhavobang
57 KEMKABI Đao khách 114 Chính phái 38,824 VoLamChiTon
58 KuDo Kiếm khách 114 Tà phái 30,112 dotnhavobang
59 HauDue100 Cung thủ 114 Tà phái 52,200 dotnhavobang
60 RICH Cung thủ 114 Chính phái 56,033 VoLamChiTon

Trang 2 của 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
livechatdragonnest