HiepKhachVN.Com

TOP LEVEL

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 Piano Cầm Sư 136 Chính phái 194,150 Boss
2 Minhnghi Cầm Sư 122 Chính phái 73,250 Chưa vào
3 Kiet Cầm Sư 112 Tà phái 59,950 Chưa vào
4 HoangHonTim Cầm Sư 110 Chính phái 56,200 Chưa vào

Trang 1 của 1 | 1 |
livechatdragonnest