HiepKhachVN.Com

TOP LEVEL

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 OneHit Thích khách 120 Chính phái 139,081 PES
2 MinhHongClup Thích khách 117 Chính phái 77,975 Boss
3 Khang0518 Thích khách 111 Tà phái 33,823 Boss
4 XuyenManDem Thích khách 111 Tà phái 29,634 dotnhavobang
5 Rinoa Thích khách 95 Tà phái 15,820 Chưa vào
6 ThichKhach Thích khách 89 Chính phái 2,020 Chưa vào
7 Ninja Thích khách 88 Tà phái 1,840 Chưa vào
8 SatThu Thích khách 87 Tà phái 1,940 Chưa vào
9 eCheng Thích khách 84 Chính phái 1,930 Chưa vào
10 Killer Thích khách 82 Chính phái 2,040 Chưa vào
11 SpecialOne Thích khách 81 Chính phái 5,310 Chưa vào
12 Yuma Thích khách 79 Chính phái 7,080 Chưa vào
13 nuinoni Thích khách 79 Tà phái 6,190 Chưa vào
14 SaLiKill Thích khách 75 Tà phái 3,380 Chưa vào
15 HallowThanh Thích khách 69 Tà phái 2,260 Chưa vào
16 keade Thích khách 61 Chính phái 2,450 Chưa vào
17 mjak2 Thích khách 61 Chính phái 2,450 Chưa vào
18 kiasld2 Thích khách 61 Chính phái 2,470 Chưa vào
19 ryryr Thích khách 61 Chính phái 2,390 Chưa vào
20 TaAnh Thích khách 61 Chính phái 920 Chưa vào
21 Kakashi Thích khách 60 Chính phái 2,490 Chưa vào
22 XinLoiCuocDoi Thích khách 59 Tà phái 4,640 Chưa vào
23 Yuko Thích khách 56 Tà phái 2,040 Chưa vào
24 aasssa Thích khách 56 Chính phái 710 Chưa vào
25 Gomi Thích khách 55 Tà phái 2,330 Chưa vào
26 Goku Thích khách 55 Tà phái 2,330 Chưa vào
27 killerr Thích khách 54 Chính phái 2,190 Chưa vào
28 biladen Thích khách 54 Chính phái 2,190 Chưa vào
29 chotchot Thích khách 54 Chính phái 2,200 Chưa vào
30 jukaa Thích khách 54 Chính phái 2,180 Chưa vào

Trang 1 của 4 | 1 | 2 | 3 |
livechatdragonnest