HiepKhachVN.Com

TOP LEVEL

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 Beff Đại phu 120 Chính phái 56,980 PES
2 Thao Đại phu 119 Chính phái 61,670 Boss
3 BeBuff Đại phu 119 Tà phái 51,375 VoLamChiTon
4 TuCa Đại phu 118 Tà phái 88,055 VoLamChiTon
5 cave Đại phu 117 Chính phái 125,804 VoLamChiTon
6 MiTom Đại phu 116 Tà phái 50,194 dotnhavobang
7 Lisa Đại phu 116 Chính phái 32,750 VoLamChiTon
8 ThuTrang Đại phu 115 Chính phái 304,349 VoLamChiTon
9 NhiepPhongz Đại phu 115 Tà phái 42,045 VoLamChiTon
10 zBee Đại phu 115 Tà phái 35,260 Boss
11 DpXinhLinh Đại phu 114 Tà phái 38,820 dotnhavobang
12 zxKITxz Đại phu 114 Chính phái 37,777 VoLamChiTon
13 dphientkp Đại phu 113 Chính phái 42,250 VoLamChiTon
14 ViTieuBao Đại phu 113 Tà phái 66,540 VoLamChiTon
15 VKTHuong Đại phu 112 Chính phái 44,918 dotnhavobang
16 BeBuffXinh Đại phu 112 Tà phái 37,972 Boss
17 HaoHao Đại phu 112 Tà phái 50,549 Chưa vào
18 duy0912 Đại phu 111 Tà phái 43,319 Boss
19 TinhCoDoc Đại phu 111 Tà phái 20,660 Boss
20 LoveDe2 Đại phu 111 Tà phái 26,920 Boss
21 Nivia Đại phu 108 Chính phái 21,100 Chưa vào
22 bufff Đại phu 107 Tà phái 10,230 dotnhavobang
23 ChiBuff Đại phu 107 Tà phái 39,150 Chưa vào
24 GoKu8 Đại phu 106 Chính phái 21,390 VoLamChiTon
25 TieuNhaDau Đại phu 105 Chính phái 20,320 Boss
26 BeKem Đại phu 104 Chính phái 7,310 Chưa vào
27 MinGook Đại phu 103 Tà phái 19,090 Chưa vào
28 tynhock2 Đại phu 102 Tà phái 30,010 VoLamChiTon
29 HKTT Đại phu 101 Tà phái 20,526 Boss
30 zerophuc66 Đại phu 101 Tà phái 35,770 Chưa vào

Trang 1 của 6 | 1 | 2 | 3 |
livechatdragonnest