HiepKhachVN.Com

TOP LEVEL

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 AKOL Cung thủ 124 Tà phái 127,004 PES
2 BeVip Cung thủ 119 Tà phái 141,870 VoLamChiTon
3 HauNghe Cung thủ 119 Chính phái 470,203 Boss
4 hientkp Cung thủ 119 Chính phái 124,532 VoLamChiTon
5 Tzuyu Cung thủ 118 Chính phái 180,935 VoLamChiTon
6 Chang Cung thủ 116 Chính phái 186,455 VoLamChiTon
7 Booo Cung thủ 116 Tà phái 77,387 Boss
8 Shyn Cung thủ 114 Tà phái 31,998 dotnhavobang
9 HauDue100 Cung thủ 114 Tà phái 52,200 dotnhavobang
10 RICH Cung thủ 114 Chính phái 56,033 VoLamChiTon
11 ThienMaCung Cung thủ 113 Tà phái 49,439 Boss
12 ashe Cung thủ 112 Tà phái 30,421 VoLamChiTon
13 LoveDe1 Cung thủ 111 Tà phái 56,919 Boss
14 Niviss Cung thủ 108 Chính phái 23,500 dotnhavobang
15 KunKun Cung thủ 106 Chính phái 22,423 VoLamChiTon
16 Cungpk Cung thủ 105 Chính phái 33,268 dotnhavobang
17 MinHye Cung thủ 104 Tà phái 14,880 Chưa vào
18 SatThuMauLanh Cung thủ 103 Tà phái 6,410 Chưa vào
19 tynhock Cung thủ 102 Tà phái 30,570 VoLamChiTon
20 TieuTienCung Cung thủ 102 Chính phái 9,660 VoLamChiTon
21 Achilles Cung thủ 101 Tà phái 16,730 Boss
22 KaKa Cung thủ 101 Tà phái 12,640 VoLamChiTon
23 NgocNhi Cung thủ 100 Tà phái 20,618 Boss
24 Monac0 Cung thủ 99 Chính phái 7,830 VoLamChiTon
25 DarkSoul Cung thủ 99 Tà phái 14,710 VoLamChiTon
26 NNAB Cung thủ 99 Tà phái 9,030 dotnhavobang
27 19May Cung thủ 98 Chính phái 4,400 Chưa vào
28 ChimTRoiCaNuoc Cung thủ 92 Tà phái 850 FB
29 tapchoi Cung thủ 92 Tà phái 3,470 Chưa vào
30 IamIronMan Cung thủ 92 Chính phái 4,830 VoLamChiTon

Trang 1 của 7 | 1 | 2 | 3 |
livechatdragonnest