HiepKhachVN.Com

TOP LEVEL

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 trumgame Thương khác 125 Tà phái 185,696 PES
2 TrumCuoi Thương khác 125 Chính phái 189,303 PES
3 NhueLanhNgoc Thương khác 125 Chính phái 172,301 VoLamChiTon
4 Kiem Thương khác 124 Tà phái 265,565 PES
5 Solo Thương khác 123 Tà phái 125,583 PES
6 NhiepPhong Thương khác 120 Tà phái 132,877 VoLamChiTon
7 NhiCa Thương khác 120 Chính phái 165,832 VoLamChiTon
8 Hien1987 Thương khác 118 Chính phái 72,587 PES
9 KiemKhach Thương khác 118 Tà phái 141,110 Boss
10 Jerry Thương khác 118 Tà phái 152,342 VoLamChiTon
11 Julie Thương khác 118 Tà phái 86,661 VoLamChiTon
12 LinhNhi22 Thương khác 116 Tà phái 111,070 Chưa vào
13 KimThanh Thương khác 107 Tà phái 41,190 PES
14 Leon Thương khác 107 Tà phái 32,060 Chưa vào
15 HKGH206 Thương khác 101 Tà phái 20,709 Boss
16 WuKonG Thương khác 98 Tà phái 5,040 Chưa vào
17 NeverMore Thương khác 93 Chính phái 4,720 VoLamChiTon
18 Khoai Thương khác 89 Tà phái 4,460 Chưa vào
19 Xiee Thương khác 85 Tà phái 7,680 Chưa vào
20 AnhKhoi Thương khác 84 Chính phái 2,080 Chưa vào
21 Sikirai Thương khác 79 Chính phái 7,430 VoLamChiTon
22 XucXich Thương khác 72 Tà phái 8,400 dotnhavobang
23 Pepsi Thương khác 67 Chính phái 3,140 Chưa vào
24 ZhuHao Thương khác 64 Tà phái 3,520 Chưa vào
25 TocDungVL Thương khác 63 Chính phái 1,730 Chưa vào
26 Zeus Thương khác 56 Chính phái 1,190 Chưa vào
27 TopTop Thương khác 56 Tà phái 0 Chưa vào
28 DuongThietTam Thương khác 52 Chính phái 1,320 Chưa vào
29 DuongTonBao Thương khác 52 Chính phái 1,290 Chưa vào
30 BangTuyetNhi Thương khác 52 Chính phái 1,310 Chưa vào

Trang 1 của 4 | 1 | 2 | 3 |
livechatdragonnest