HiepKhachVN.Com

TOP LEVEL

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 QuynhHoa Kiếm khách 120 Chính phái 129,262 Boss
2 NhatCa Kiếm khách 118 Tà phái 85,064 VoLamChiTon
3 KuDo Kiếm khách 114 Tà phái 30,112 dotnhavobang
4 DoTanDuy Kiếm khách 112 Chính phái 43,841 Boss
5 TinhDonPhuong Kiếm khách 111 Tà phái 14,910 Boss
6 Nivias Kiếm khách 108 Chính phái 21,150 Chưa vào
7 KunKiem Kiếm khách 106 Chính phái 22,153 VoLamChiTon
8 KeoKeo Kiếm khách 106 Chính phái 8,430 Boss
9 KiemPk Kiếm khách 105 Chính phái 32,090 dotnhavobang
10 MinJi Kiếm khách 104 Tà phái 21,142 dotnhavobang
11 KimHuongNgoc Kiếm khách 100 Chưa 60 Chưa vào
12 BanhMiCha Kiếm khách 95 Tà phái 9,024 dotnhavobang
13 CuuTrang Kiếm khách 93 Tà phái 7,710 Chưa vào
14 102HaiTay2e Kiếm khách 92 Tà phái 500 Boss
15 Kuro Kiếm khách 91 Chính phái 4,880 Chưa vào
16 phongvancb Kiếm khách 89 Tà phái 3,920 Chưa vào
17 Lavie Kiếm khách 79 Chính phái 6,500 Chưa vào
18 Hoanglongpy Kiếm khách 78 Chính phái 5,470 Chưa vào
19 SaLiSen Kiếm khách 76 Tà phái 3,410 Chưa vào
20 HacKiemSi Kiếm khách 74 Tà phái 6,440 Chưa vào
21 BaoNhi Kiếm khách 74 Tà phái 7,580 Chưa vào
22 VyThuyBao Kiếm khách 72 Tà phái 850 Chưa vào
23 Samsung Kiếm khách 70 Chính phái 2,210 Chưa vào
24 Thiendaihiep Kiếm khách 60 Chính phái 2,470 Chưa vào
25 HeRa Kiếm khách 56 Chính phái 1,160 Chưa vào
26 Gosi Kiếm khách 55 Tà phái 2,330 Chưa vào
27 YoonBiDuyen Kiếm khách 55 Chính phái 5,390 Chưa vào
28 kiemthan Kiếm khách 51 Chính phái 1,870 Chưa vào
29 HoaKelvin Kiếm khách 49 Tà phái 780 Chưa vào
30 MaKiemLang Kiếm khách 48 Tà phái 1,900 Chưa vào

Trang 1 của 3 | 1 | 2 | 3 |
livechatdragonnest