HiepKhachVN.Com

TOP LEVEL

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 ThanNu NULL 137 Chính phái 508,952 Boss
2 Vani NULL 127 Tà phái 81,850 Chưa vào
3 Miko NULL 122 Chính phái 71,400 Chưa vào
4 nuham2 NULL 116 Tà phái 57,750 Chưa vào
5 vlxx NULL 102 Chính phái 40,700 Chưa vào
6 ImNot NULL 87 Tà phái 20,050 Chưa vào
7 Aspect NULL 52 Tà phái 0 Chưa vào
8 TenR NULL 50 Tà phái 0 Chưa vào
9 ddasdasdasd NULL 20 Chưa 0 Chưa vào
10 TieuDam NULL 18 Chưa 0 Chưa vào
11 bEheo NULL 15 Chưa 0 Chưa vào
12 abcriver NULL 14 Chưa 0 Chưa vào
13 KietMy NULL 1 Chưa 0 Chưa vào
14 My91 NULL 1 Chưa 0 Chưa vào

Trang 1 của 1 | 1 |
livechatdragonnest