HiepKhachVN.Com

TOP LEVEL

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 deuttaphai Tử hào 138 Tà phái 410,487 Boss
2 LangKhach Tử hào 135 Tà phái 193,200 PES
3 sibachao Tử hào 130 Chính phái 134,600 PES
4 TuHaoTXT Tử hào 129 Chính phái 118,100 Boss
5 Baroi Tử hào 129 Tà phái 110,900 dotnhavobang
6 NguTinhGiao Tử hào 126 Chính phái 225,750 Chưa vào
7 TuHao Tử hào 104 Tà phái 41,000 Chưa vào
8 DauDinh Tử hào 89 Tà phái 20,100 Chưa vào
9 LaHauKeDo Tử hào 42 Chính phái 0 Chưa vào
10 popP Tử hào 36 Chính phái 0 Chưa vào
11 iATula Tử hào 30 Chưa 0 Chưa vào
12 kiemkhach1 Tử hào 17 Chưa 0 Chưa vào
13 efefefe Tử hào 16 Chưa 0 Chưa vào
14 lam10ac Tử hào 15 Chưa 0 Chưa vào
15 ThuongVOdich Tử hào 15 Chưa 0 Chưa vào
16 TRUMHIT Tử hào 15 Chưa 0 Chưa vào
17 ONLKKK Tử hào 15 Chưa 0 Chưa vào
18 metmoiqua Tử hào 15 Chưa 0 Chưa vào
19 Trumbu Tử hào 15 Chưa 0 Chưa vào
20 thangpho2 Tử hào 14 Chưa 0 Chưa vào
21 efefefef Tử hào 13 Chưa 0 Chưa vào
22 kiemkhach2 Tử hào 11 Chưa 0 Chưa vào
23 efefefefe Tử hào 10 Chưa 0 Chưa vào
24 kiemkhach3 Tử hào 10 Chưa 0 Chưa vào
25 thangpho1 Tử hào 10 Chưa 0 Chưa vào
26 TuHaooo Tử hào 1 Chưa 0 Chưa vào
27 detuchinhphai Tử hào 1 Chưa 0 Chưa vào

Trang 1 của 1 | 1 |
livechatdragonnest