HiepKhachVN.Com

TOP LEVEL

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 HauDue1001 Diệu yến 130 Tà phái 136,950 dotnhavobang
2 phucthanh Diệu yến 130 Tà phái 216,400 PES
3 TranQ Diệu yến 118 Tà phái 59,300 Chưa vào
4 Airi Diệu yến 118 Chính phái 56,300 Chưa vào
5 HollyShieet Diệu yến 116 Chính phái 54,700 Chưa vào
6 GiaKhanh Diệu yến 107 Tà phái 45,550 Chưa vào
7 vlxxx Diệu yến 102 Chính phái 40,700 Chưa vào
8 popS Diệu yến 68 Chính phái 10,000 Chưa vào
9 IDriveYou Diệu yến 66 Tà phái 10,000 Chưa vào
10 XiuXie Diệu yến 32 Chưa 0 Chưa vào
11 Air0 Diệu yến 16 Chưa 0 Chưa vào
12 athongpho Diệu yến 16 Chưa 0 Chưa vào
13 thangpho12 Diệu yến 15 Chưa 0 Chưa vào
14 thangpoo Diệu yến 15 Chưa 0 Chưa vào
15 TongTai Diệu yến 15 Chưa 0 Chưa vào
16 thangphooo Diệu yến 15 Chưa 0 Chưa vào
17 Diệu yến 1 Chưa 0 Chưa vào

Trang 1 của 1 | 1 |
livechatdragonnest