HiepKhachVN.Com

TOP LEVEL

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 TuyQuyen QS 132 Tà phái 254,700 OneHit
2 Jojo QS 107 Tà phái 42,250 Chưa vào
3 popA QS 56 Chính phái 0 Chưa vào
4 Dam1pHAT QS 16 Chưa 0 Chưa vào

Trang 1 của 1 | 1 |
livechatdragonnest