HiepKhachVN.Com

TOP LEVEL

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 VoAnhKiem Đao khách 123 Chính phái 96,129 VoLamChiTon
2 Swin Đao khách 120 Chính phái 69,293 Boss
3 Imthao Đao khách 120 Chính phái 64,430 Boss
4 DDao Đao khách 119 Tà phái 52,756 VoLamChiTon
5 Daoo Đao khách 119 Tà phái 54,483 VoLamChiTon
6 TamCa Đao khách 119 Tà phái 78,120 VoLamChiTon
7 DaoHoa4 Đao khách 118 Chính phái 54,200 Boss
8 DaoHoa3 Đao khách 118 Chính phái 52,370 Boss
9 DaoHoa2 Đao khách 118 Chính phái 51,420 Boss
10 HyunlH Đao khách 118 Tà phái 104,847 VoLamChiTon
11 Kaio Đao khách 117 Tà phái 126,596 VoLamChiTon
12 HanQQuanBao Đao khách 117 Tà phái 82,538 dotnhavobang
13 Tiger Đao khách 117 Tà phái 54,635 dotnhavobang
14 ThangPho Đao khách 117 Tà phái 51,044 dotnhavobang
15 2six Đao khách 116 Chính phái 38,930 VoLamChiTon
16 DaoVuong Đao khách 116 Chính phái 82,020 VoLamChiTon
17 PaPa Đao khách 116 Chính phái 30,670 VoLamChiTon
18 pphuc272 Đao khách 115 Tà phái 39,615 VoLamChiTon
19 HaHa09 Đao khách 115 Tà phái 60,002 Boss
20 TieuDaoDe Đao khách 115 Chính phái 43,300 VoLamChiTon
21 TheShy Đao khách 115 Tà phái 32,544 dotnhavobang
22 Danisa Đao khách 114 Tà phái 29,355 dotnhavobang
23 KEMKABI Đao khách 114 Chính phái 38,824 VoLamChiTon
24 KhanhVy Đao khách 114 Tà phái 121,557 VoLamChiTon
25 Nguyet0712 Đao khách 113 Chính phái 48,837 Boss
26 Untiyou Đao khách 113 Tà phái 47,881 VoLamChiTon
27 TieuDaoTu Đao khách 113 Tà phái 75,545 VoLamChiTon
28 ThienThienNO2 Đao khách 113 Tà phái 5,910 Boss
29 ThienThienN01 Đao khách 113 Tà phái 5,460 Boss
30 DaHuong Đao khách 113 Tà phái 14,934 Boss

Trang 1 của 10 | 1 | 2 | 3 |
livechatdragonnest