HiepKhachVN.Com

TOP LEVEL

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 trumgame Thương khác 125 Tà phái 185,896 PES
2 TrumCuoi Thương khác 125 Chính phái 189,503 PES
3 NhueLanhNgoc Thương khác 125 Chính phái 172,501 VoLamChiTon
4 Kiem Thương khác 124 Tà phái 265,765 PES
5 AKOL Cung thủ 124 Tà phái 127,004 PES
6 Solo Thương khác 123 Tà phái 125,783 PES
7 VoAnhKiem Đao khách 123 Chính phái 96,129 VoLamChiTon
8 Beff Đại phu 120 Chính phái 56,980 PES
9 NhiepPhong Thương khác 120 Tà phái 133,077 VoLamChiTon
10 OneHit Thích khách 120 Chính phái 139,081 PES
11 Swin Đao khách 120 Chính phái 69,393 Boss
12 Imthao Đao khách 120 Chính phái 64,530 Boss
13 NhiCa Thương khác 120 Chính phái 166,032 VoLamChiTon
14 Thao Đại phu 120 Chính phái 61,970 Boss
15 QuynhHoa Kiếm khách 120 Chính phái 129,262 Boss
16 BeVip Cung thủ 119 Tà phái 141,920 VoLamChiTon
17 HauNghe Cung thủ 119 Chính phái 470,253 Boss
18 DDao Đao khách 119 Tà phái 52,906 VoLamChiTon
19 Daoo Đao khách 119 Tà phái 54,633 VoLamChiTon
20 BeBuff Đại phu 119 Tà phái 51,725 VoLamChiTon
21 TamCa Đao khách 119 Tà phái 78,270 VoLamChiTon
22 hientkp Cung thủ 119 Chính phái 124,582 VoLamChiTon
23 Hien1987 Thương khác 118 Chính phái 72,787 PES
24 KiemKhach Thương khác 118 Tà phái 141,110 Boss
25 NhatCa Kiếm khách 118 Tà phái 85,464 VoLamChiTon
26 DaoHoa4 Đao khách 118 Chính phái 54,200 Boss
27 Tzuyu Cung thủ 118 Chính phái 180,985 VoLamChiTon
28 DaoHoa3 Đao khách 118 Chính phái 52,370 Boss
29 TuCa Đại phu 118 Tà phái 88,355 VoLamChiTon
30 DaoHoa2 Đao khách 118 Chính phái 51,420 Boss

Trang 1 của 30 | 1 | 2 | 3 |
livechatdragonnest