HiepKhachVN.Com

TOP LEVEL

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 VoAnhKiem Thích khách 140 Chính phái 437,121 PES
2 trumgame Thương khác 140 Tà phái 535,923 PES
3 TrumCuoi Đao khách 140 Chính phái 469,687 PES
4 TaoBuLonAd Thích khách 140 Chính phái 804,672 Boss
5 KiemKhach Thương khác 139 Chính phái 782,466 Boss
6 Imthao Đao khách 138 Chính phái 489,980 Boss
7 OneHit Thích khách 138 Chính phái 1,035,555 PES
8 deuttaphai Tử hào 138 Tà phái 410,487 Boss
9 NhiepPhong Thương khác 137 Tà phái 717,076 Boss
10 Swin Đao khách 137 Chính phái 321,546 Boss
11 ThanNu NULL 137 Chính phái 508,952 Boss
12 Thao Đại phu 137 Chính phái 317,970 Boss
13 Piano Cầm Sư 136 Chính phái 194,150 Boss
14 tynhock Thích khách 136 Tà phái 417,270 VoLamChiTon
15 tynhock1 Đao khách 136 Tà phái 418,200 VoLamChiTon
16 LangKhach Tử hào 135 Tà phái 193,200 PES
17 tynhock2 Đại phu 135 Chính phái 523,960 VoLamChiTon
18 NhueLanhNgoc Thương khác 135 Chính phái 417,978 PES
19 TocDen Đao khách 133 Tà phái 227,050 Chưa vào
20 HaoHao Đại phu 133 Tà phái 402,950 VoLamChiTon
21 DDao Thích khách 133 Tà phái 239,947 VoLamChiTon
22 SongDao Đao khách 133 Tà phái 369,846 VoLamChiTon
23 TocBac Đao khách 133 Tà phái 367,620 VoLamChiTon
24 BeVip Cung thủ 133 Tà phái 317,446 VoLamChiTon
25 NhatCa Kiếm khách 133 Tà phái 191,714 VoLamChiTon
26 QuynhHoa Kiếm khách 133 Chính phái 543,062 Boss
27 BeBuff Đại phu 133 Tà phái 211,175 VoLamChiTon
28 NhiCa Thương khác 133 Chính phái 354,110 VoLamChiTon
29 Daoo Thương khác 133 Tà phái 214,183 VoLamChiTon
30 Tzuyu Đao khách 132 Chính phái 464,260 PES

Trang 1 của 39 | 1 | 2 | 3 |
livechatdragonnest