HiepKhachVN.Com

TOP LEVEL

STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân
1 HauNghe Cung thủ 119 Chính phái 470,103
2 ThuTrang Đại phu 115 Chính phái 304,499
3 Kiem Thương khác 124 Tà phái 265,615
4 TrumCuoi Thương khác 125 Chính phái 189,353
5 Chang Cung thủ 116 Chính phái 186,455
6 trumgame Thương khác 125 Tà phái 185,746
7 Tzuyu Cung thủ 118 Chính phái 180,785
8 NhueLanhNgoc Thương khác 125 Chính phái 172,351
9 NhiCa Thương khác 120 Chính phái 165,882
10 Jerry Thương khác 118 Tà phái 152,342
livechatdragonnest