HiepKhachVN.Com

Lịch Sữ Pk

STT Người giết Người bị giết Thời gian
1 OneHit NhiCa 0:44:55
2 NhiCa OneHit 0:30:53
3 OneHit TuCa 0:27:17
4 OneHit TamCa 0:21:49
5 NhiCa Hien1987 23:53:36
6 NhiCa hientkp 23:53:12
7 Kiem NhiCa 22:13:25
8 Kiem HanQQuanBao 22:7:57
9 NhiCa NhiepPhongz 18:27:18
10 NhiCa HauNghe 23:51:22
11 NhiCa Shyn 18:14:52
12 NhiCa HanQQuanBao 18:14:46
13 NhiCa pphuc272 18:14:39
14 NhiCa TheShy 18:14:30
15 NhiCa NhiepPhong 23:54:11
16 NhiepPhong NhiCa 17:45:36
17 NhiepPhong TamCa 17:44:8
18 NhiepPhong NhatCa 17:43:46
19 HauNghe TamCa 6:0:0
20 HauNghe TuCa 5:52:41
21 SongDao KunDao 17:36:9
22 HauNghe Shyn 21:10:11
23 HauNghe TheShy 21:10:0
24 HauNghe pphuc272 21:9:19
25 HauNghe NhiepPhong 21:8:37
26 ThuTrang HanUyen 3:29:57
27 Booo TieuDaoTu 12:59:35
28 Solo KiemKhach 17:44:25
Trang 1 của 37 | 1 | 2 | 3 |
livechatdragonnest