HiepKhachVN.Com

Hệ thống Hướng Dẫn

Hệ thống Nâng Cấp Áo Choàng


Hệ thống phân huỷ :
 • Hệ thống có chức năng phân hủy các áo loại choàng thời trang, khi phân huỷ thành công bạn có thể nhận được các nguyên liệu dùng để cường hóa hoặc chuyển đổi áo choàng.

Hệ thống cường hóa :
 • Hệ thống này có tác dụng cường hóa áo choàng lên 1 cấp độ cao hơn kèm theo các hiệu ứng hỗ trợ.Đặc biệt số lần cường hóa áo choàng sẽ không bị giới hạn,có thể cường hóa lên đến 15 -20 hoặc cao hơn nữa.Khi cường hóa, hợp thành không thành công vẫn giữ được trang phục ban đầu không bi phá huỷ.
 • Các hiệu ứng hỗ trợ sẽ được cộng thêm hoặc thay đổi và chỉ số tăng lên khi cường hóa thành công.Điểm này sẽ giúp các bạn mạnh hơn khi luyện cấp và tham gia các trận chiến.

Hệ thống chuyển đổi :
 • Hệ thống chuyển đổi hiệu ứng trang phục đang có ở cấp cao hơn sang 1 trang phục khác có cấp thấp hơn.Qui trình chỉ diễn ra 1 chiều và trang phục chuyển đổi phải cùng giới với trang phục cần chuyển đổi.
 • Lưu ý: chỉ chuyển đồi dòng cường hoá chứ không chuyển đổi dòng nhiệt huyết thạch op vào. Nên áo choàng cần chuyển sang phải op sẵn ngọc nhiệt huyết thạch trước khi bạn chuyển!

Gồm 4 bước:
[​IMG]
Nhậm Nghi Văn
Thông qua NPC này chúng ta có thể thực hiện các qui trình cường quá /hợp thành/ phân huỷ áo thời trang.

[​IMG]
Giao diện phân hủy
Có thể phân huỷ các loại áo thời trang để tìm kiếm những nguyên liệu phục vụ cho việc cường hóa và chuyển đổi áo choàng

Nguyên liệu sẽ nhận được ngẫu nhiên

Vải hợp thành áo choàng: Có thể tìm thấy được qua quá trình phân huỷ áo thời trang
[​IMG]


[​IMG]
Giao diện cường hóa
Điều kiện cường hóa :
 • ● Nguyên liệu : vải hợp thành áo choàng
 • ● Áo choàng thời trang
Gold : 500.000 lượng / cường hóa
Khi cường hóa trang bi mỗi lân thành công sẽ tăng + 1 bậc và trang phục và -3 bậc vào trang phục cho mỗi lần thất bại
Hiệu ứng hỗ trợ sẽ tăng lên sau mỗi lần cường hóa thành công và ngược lại khi thất bại
Có thể sử dụng phúc vận phù để tăng tỷ lệ thành công.


[​IMG]
Giao diện chuyển đổi

V/ CHUYỂN ĐỔI CƯỜNG HÓA

- Tính năng chuyển đổi cấp cường hóa từ Áo choàng cấp cao hơn sang cấp thấp hơn cùng giới tính.

- Sau khi chuyển đổi thì Áo choàng chuyển đổi (áo choàng cho cấp cường hóa) biến mất, Áo choàng nhận được thừa hưởng cấp cường hóa của Áo choàng chuyển đổi.

- Chuyển đổi cường hóa theo các bước sau:

 1. Đến gặp và trò chuyện với Nhậm Nghi Văn (Huyền Bột Phái).
 2. Chọn "Chuyển đổi áo choàng".
 3. Đặt Áo choàng nhận vào ô 1
 4. Đặt Vải hợp thành áo choàng vào ô 2
 5. Đặt Áo choàng chuyển đổi vào ô 3
 6. Chọn Đồng ý.
Gold : 1000,000 lượng
Tỷ lệ thành công 100% trong quá trình chuyển đổi
Lưu ý
[Trang phục cần chuyển đổi phải cùng giới tính với trang phục chuyển đổi]

Các hiệu ứng khi cường hóa thành công
[​IMG]
livechatdragonnest