HiepKhachVN.Com

Hệ thống Hướng Dẫn

Chuyển hóa áo choàng môn phái


Tà phái:
Sang bản đồ Liêu Thiện Đề Đốc Phủ gặp NPC Liệt Diệm Thiên Vương Mộ Dung Hỏa

Chính Phái:
Sang bản đồ Thần Võ Môn gặp NPC Truyền Công Trưởng Lão Quan Âm

Đối thoại chọn dòng Tổ hợp áo choàng, bạn cần phải có một 1 Áo Choàng Thời Trang có thuộc tính và 1 Áo Choàng Bang Phái chưa cường hóa .

[​IMG][​IMG]


Tỷ lệ thành công là 100%
Sau khi tổ hợp Áo Choàng Thời Trang sẽ mất đi, Áo Choàng Bang sẽ nhận được thuốc tính của Áo Choàng Thời Trang.

Sau khi tổ hợp có thể giao dịch, cường hóa, bán shop ...vv
livechatdragonnest